logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน (ขวาสุด) ในฐานะตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Views from Thai market participants” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารเงินกองทุนที่คำนึงถึงคุณค่าและความยั่งยืนในการลงทุน ภายใต้ความท้าทาย โอกาสและความเสี่ยงในภาวะตลาดการลงทุนในปัจจุบัน การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Roundtable Discussion 2018 “Driving business value & sustainability through active investors” จัดขึ้นที่โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

18 กรกฎาคม 2561