logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 3 จากขวา) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) แถลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  5. นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  6. นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
16 กรกฎาคม 2561