logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ตรงกลาง) พร้อมกับ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ที่ 4 จากขวา) และผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรสวัสดิการ กบข. แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย ในการใช้ชีวิต “สะอาด” ไม่เบียดเบียน แบ่งปันและมอบโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่น รักและใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความ “สุกใส” ให้กับสังคม เพื่อเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สังคมและโลกใบนี้ดำรงต่อไปอย่าง “ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. คุณจิราภรณ์ กนิษฐรัต ผู้อำนวยการฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร เอ ไอ เอ
  2. คุณประเทือง ฉกาจธรรม ผู้จัดการอาวุโสส่วนการตลาดสถาบัน ไทยประกันชีวิต
  3. คุณปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการอาวุโส เมืองไทยประกันชีวิต
  4. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย
  5. คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  6. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
  7. พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
  8. คุณภิญโญ จันทสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีออโต้
  9. คุณจุฑามาศ อมรวงศ์ปีติ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ ธนาคารธนชาต
21 มิถุนายน 2561