logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน (ที่ 1 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ Mr. Shinya Tsujimoto, Chief Executive Officer (ที่ 2 จากขวา) และ Mr. Toshinori Sakai, Chief Operating Officer (ที่ 1 จากขวา) ผู้บริหารจาก Nippon Life Global Investors Singapore Limited เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารสินทรัพย์การลงทุนให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญชั้นนำในเอเชีย โดยได้หยิบยกประเด็นเรื่องการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) เป็นหัวข้อหลักในการสนทนา

13 มิถุนายน 2561