logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 1 จากซ้าย) แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี และมอบเงินสมทบกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยมีนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีด้านบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินดังกล่าว

24 พฤษภาคม 2561