logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วยนายบุญเลิศ อันประเสริฐพร ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติการ (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการภายใน (Core Process Improvement Project) จากโครงการ “Government Fund Administration System” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

        รางวัลประเภทโครงการพัฒนากระบวนการภายใน (Core Process Improvement Project) เป็นรางวัลสำหรับโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว รวมทั้งลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดย กบข. ได้พัฒนาโครงการ“Government Fund Administration System” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมาชิก การบริการสมาชิก ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รองรับประมวลผลการทำรายการที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยกมาตรฐาน Standard Platform ของสำนักงาน และรองรับการบูรณาการด้านข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐด้วย Digital ID

8 พฤษภาคม 2561