logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีนายธงชัย ทองมา ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารสำนักงานเป็นตัวแทนรับมอบ

        การได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เกิดจากการดำเนินโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 55 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ยังถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพราะ กบข. ได้รณรงค์การลดใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักรับรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เพื่อให้ กบข. เป็น Green Office อย่างยั่งยืน

26 กันยายน 2560