logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการลงทุนใหม่ เพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินออม

สำหรับสมาชิกที่ต้องการจัดสัดส่วนลงทุนเอง และรับความผันผวนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูง


นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกในการบริหารเงินออม โดยล่าสุด ณ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ออกแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีสัดส่วนสินทรัพย์ 100% ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงที่มูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV จะลดลงตามภาวะตลาดหุ้นไทย และปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แผนการลงทุนนำเงินไปลงทุน


แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจเรื่องการลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง โดยสมาชิกสามารถจัดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองร่วมกับแผนการลงทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นแผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ และแผนตราสารสารทุนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้


ปัจจุบัน สมาชิกสามารถส่งคำสั่งเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 4 ครั้งต่อปี ใน 4 ช่องทางคือ 1. My GPF Application 2. My GPF Website 3. ส่งเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกข้อมูลในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และ 4. เว็บไซต์ www.gpf.or.th  ทั้งนี้ กบข. แนะนำให้สมาชิกทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนด้วยตนเองก่อนเลือกแผนการลงทุนทุกครั้ง


สมาชิกที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity และสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน” เพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียด 

31 กรกฎาคม 2563