logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
        ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. นำทีมผู้บริหารและพนักงาน แสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียว เนื่องในโอกาสที่สินทรัพย์ของกองทุนเติบโตสูงกว่าล้านล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพของทีมงานในการบริหารเงินลงทุน มั่นใจว่าจะนำพาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พร้อมพระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป ได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหารและพนักงาน

    

27 สิงหาคม 2563