logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

        ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานภารกิจหลักที่รับผิดชอบของหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563


  

14 ตุลาคม 2563