logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
     นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ โดยมี ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน นำเสนอข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2564-2566) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำไปพัฒนาให้แผนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานลงทุน ด้านงานสมาชิก และด้านงานบริหารองค์กร ซึ่งประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 9 แผน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาวให้กับสมาชิก และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ กบข. ให้โดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” ทั้งนี้ การประชุมฯ จัดขึ้นที่โรงแรม W Bangkok เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563       

                                                                                              


30 ตุลาคม 2563