logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

        ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Leadership in ESG Investing & Initiatives: บทบาท กบข. สู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุน ESG” ในงานสัมมนา ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่ผลักดันการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่ง กบข. ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์สากลที่คำนึงถึงด้าน ESG พร้อมทั้งมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่งคงยั่งยืนให้กับสมาชิก และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความร่วมมือระดับโลก งานดังกล่าวจัดโดย สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
19 พฤศจิกายน 2563