logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                   


     ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ารับรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล” เป็นปีที่ 2 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่ง กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก 1,928 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการสำรวจ

     ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้บริการสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกสมาชิกในการเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกระบวนการอัตโนมัติเข้ามาบูรณาการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและขยายแพลตฟอร์มในการทำงานออนไลน์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐควบคู่ไปกับการกำกับดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการต่อยอดนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

      

3 ธันวาคม 2563