logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
        ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการ กบข. เพื่อรายงานภารกิจหลักที่รับผิดชอบของหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 256420 กุมภาพันธ์ 2564