logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร?” ให้กับสมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ กบข. ทำให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองและบรรลุเป้าหมายทางการเงินเมื่อเกษียณอายุราชการ

การจัดสัมมนาให้กับสมาชิกครั้งนี้ กบข. ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ครั้งแรก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการเดินทาง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก กบข. ทั้ง 3 จังหวัด โดยมีสมาชิกสนใจเข้าฟังสัมมนาทั้งสิ้น 217 คน และได้รับความพึงพอใจสูงถึง 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สมาชิกสามารถติดตามการจัดงานสัมมนาครั้งหน้าได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “บริการสมาชิก” และเลือกเมนู “สัมมนา กบข. เพื่อสมาชิก” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity


19 มีนาคม 2564