หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม กบข.       


   

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก กบข. และเป็นตัวแทนส่งเสริมความมั่นคงในวัยเกษียณผ่านการออมเพิ่ม และการเลือกแผนการลงทุน ซึ่งจะเผยแพร่ใน GPF Community และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กบข.
 2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนเพื่อยกระดับความพอเพียงของเงินในวัยเกษียณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ปัจจุบัน ไม่จำกัดเพศและอายุ  

      

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม

 1. ส่งใบสมัครและเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. ได้ทางอีเมล gpf.activity@gmail.com ประกอบด้วย
  • ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ในชุดข้าราชการ ถ่ายเต็มตัว (ไฟล์ jpg) คุณภาพคมชัด ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1 ภาพ
  • คลิปวิดีโอ (สามารถถ่ายทำโดยใช้โทรศัพท์มือถือ) ที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้สร้างสรรค์เอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 1 คลิป ประกอบด้วย 3 ช่วง ดังนี้
   • ช่วงที่ 1: แนะนำตัวสั้น ๆ
   • ช่วงที่ 2: บอกเหตุผลว่าทำไมสมาชิก กบข. จึงควรตัดสินใจออมเพิ่ม และ/หรือเลือกแผนการลงทุน
   • ช่วงที่ 3: เชิญชวนให้สมาชิก กบข. ตัดสินใจออมเพิ่ม และ/หรือเลือกแผนการลงทุน
 2. กบข. พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินพิจารณารอบแรกจากคลิปวิดีโอที่สมาชิก กบข. ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ คณะกรรมการตัดสินอาจทำการสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรมผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตัดสินผลการคัดเลือก แฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม” ในแต่ละรุ่นอายุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
 3. ประกาศผลการคัดเลือก แฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม” แต่ละรุ่นอายุ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ กบข. ปี 2 “รักกันต้องชวนกันออม” ทุกรุ่นอายุ จะต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลที่ กบข. และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ กบข. เช่น ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายคลิปวิดีโอ เป็นต้น เพื่อใช้เผยแพร่ใน GPF Community ได้แก่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) Line @GPFcommunity และ My GPF Application รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของ กบข. โดยนัดหมายถ่ายทำในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 4 ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามระเบียบของ กบข. และสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ กบข. โดย กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 5. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลทันที รวมทั้งทีมงานจัดกิจกรรมอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
 6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลตามประเภทรุ่นอายุนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้รับคัดเลือกในทุกกรณี
 8. กบข. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด และสามารถยกเลิกกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้คะแนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Line: @gpfcommunity

Email: gpf.activity@gmail.com

                           

9 มกราคม 2563