logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์สําหรับผู้แทนสมาชิก กบข. ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ“วิเคราะห์เจาะลึก ผลตอบแทน กบข. ปี 2563” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก กบข. ในปี 2563 ได้ถึง 4.79% และความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การลงทุนของ กบข.พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ตลอดการสัมมนา โดยงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนสมาชิก กบข. ทั่วประเทศจํานวน 327 ราย


 

29 เมษายน 2564