logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ องค์การสหประชาชาติ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใต้กรอบการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) ของนักลงทุนสถาบัน และหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลกในการประชุม UN Climate Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และเพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบทั้งภาคส่วนนักลงทุนสถาบันและกลุ่มธนาคารในประเทศไทย

โดยมี ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (The United Nations Resident Coordinator) นางสาวยูกิ ยาสุอิ ผู้จัดการประสานงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ดร.มานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร์ สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

13 พฤษภาคม 2564