logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์
องทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2563 แนวทางการดำเนินงานในปี 2564 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 กบข. สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ทั้งหมดในด้านลงทุน กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกได้ถึงร้อยละ 4.79 (หลังหักค่าใช้จ่าย) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแผนการลงทุนใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิกและยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านESGสำหรับการดำเนินงานด้านสมาชิก ผลจากการสื่อสารและให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี 2563 มีจำนวนสมาชิกที่ออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากรวมถึงการเข้าใช้บริการต่างๆ ของ กบข. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ นายประภาศ คงเอียด ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 523 ค


  

24 พฤษภาคม 2564