logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “กบข.ห่วงใย...ไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตคลองเตย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นายประเทืองวิทย์ ดีใจ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย

นายรณชัย วินทวามร      ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กบข.

นางสาวปิยธิดา นิยม       ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์      เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

นายสุภวัส พรหมวิทักษ์   ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ กบข.

นายสุจินดา  สุขุม          ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กบข.

23 มิถุนายน 2564