logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาแก่ประชาชน

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1/64 ดังนี้

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน

- จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

- ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้นิสิต - นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและมหาวิทยาลัยในอัตรา 6:4 ในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

        - ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%

        - ส่วนที่มีค่าใช้จ่าย 50,001-100,000 บาท ลด 30%

        - ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 100,000 บาท ลด 10%

โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50% ขณะที่มหาวิทยาลัยของเอกชน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน

------------------------------

 

โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 จำนวน 3,508,060 คน ประกอบด้วย

1. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,392,800 คน

2. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับบริการสาธารณสุข จำนวน 114,500 คน

3. ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 760 คน

ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรอง หรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สปสช. จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อภายใต้สวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

------------------------------

 

อนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดเพิ่มเติม

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน

ในปีงบประมาณ 2564 รัฐได้ให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 ถึง มิ.ย.2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน

แต่ในเดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน ครม. จึงอนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

30 กรกฎาคม 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้