logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

ข่าวประชาสัมพันธ์กบข. คว้าคะแนน ITA สูงถึง 97.44 คะแนน อยู่ในระดับ AA สร้างสถิติคะแนนสูงสุดตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่มีธรรมาภิบาลด้วยผลคะแนนเต็มด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริต มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยในปี 2564 นี้ กบข. สามารถทำคะแนนได้ 97.44 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นการสร้างสถิติคะแนนสูงสุดของ กบข. นับตั้งแต่เข้ารับการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั่วประเทศทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

กบข. มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถโดยยึดแนวทางการกำกับกิจการที่ดี ทั้งด้านลงทุน งานบริการสมาชิก ตลอดจนการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งบูรณาการหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ตอกย้ำบทบาทการเป็นนักลงทุนสถาบันที่คำนึงความรับผิดชอบของ กบข. ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของประเทศไทยสู่ระดับสากล

        ทั้งนี้ กบข. ยังคงวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน และการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

27 สิงหาคม 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้