logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กบข. เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนครั้งแรก คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ เผยภารกิจองค์กรภายใต้หลักการ “เสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ” ครอบคลุมทุกมิติตามมาตรฐานสากล มุ่งขับเคลื่อน กบข. สู่การเป็นองค์กรยั่งยืน

 

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 31 องค์กรภาครัฐที่ได้รับรางวัล จากการประเมินองค์กรทั่วประเทศ โดย กบข. เข้าร่วมรับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปีแรก

สำหรับเกณฑ์การประเมินได้พิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรตามภารกิจที่เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ซึ่ง กบข. ได้ดำเนินภารกิจขององค์กรภายใต้หลักการ “เสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติ” ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกมิติ อาทิ สมาชิก กบข. พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ และสังคม

กบข. มุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ที่เน้นย้ำในเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา อีกทั้งยังบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วน โดยกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนนำไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการบริหารจัดการลงทุน การบริการงานสมาชิก ตลอดจนการบริหารองค์กร เพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการขององค์กรทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

       ทั้งนี้ กบข. เชื่อว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนที่ดีจะนำมาสู่ความมีศักดิ์ศรี ตลอดจนความน่าเชื่อถือขององค์กร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization) อีกทั้งยังเป็นพลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโลก ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

29 กันยายน 2564


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้