หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

สื่อเผยแพร่



หนังสือ Sustainable Thailand ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา Sustainable Thailand: Sustainable Investing, Sustainable Banking ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวม บทบาท ภารกิจ และผลงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมความเป็น Sustainable Thailand และจัดให้มีการรวบรวมวิสัยทัศน์บุคคลสำคัญระดับประเทศที่มีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญจากงานสัมมนาดังกล่าว

This edition of Sustainable Thailand was prepared in accordance with the seminar on Sustainable Thailand: Sustainable Investing, Sustainable Banking, which was held on September 27, 2021, to bring together the roles, missions and works of public and private sectors promoting Sustainable Thailand and to bring together a national visionary person who plays an important and prominent role in driving the country towards sustainable Thailand.

25 มีนาคม 2565