รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะผู้บริหาร

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Science in Finance, Drexel University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
  Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
  Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไท

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
  2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
  2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
  2550 – 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
  Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board (FPSB)
  Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภัทร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
  กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
  กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด
  กรรมการจัดการลงทุน สภากาชาดไทย
  กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK.
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 6
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) รุ่นที่ 6 ร่วมกับ Kellogg School of management Schullch School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Master of Science (Computer and Information Science), University of Minnesota, Twin Cities, USA (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
  ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 19)
  หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 252 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั้น เซอร์วิสเซส จำกัด
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร์ท แคช จำกัด
  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ และฝ่ายสินเชื่อบุคคล บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน)
  หัวหน้า ส่วนพัฒนาระบบงาน 16 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

นายวรุตม์ ขจรเวคิน
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุน Public Market

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
  หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายแมน ชุติชูเดช
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Science in Operations Research (Stochastic Modeling), The George Washington University, Washington DC., USA
  Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Columbia University, New York, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  อาจารย์ผู้สอน The George Washington University, Washington DC., USA
  นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
  นักวิเคราะห์โครงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
  คณะทำงานเพื่อการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายรณชัย วินทวามร
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Finance (International Finance), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
  Master of Business Administration (International Business), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  นักบัญชี บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

นายอาสา อินทรวิชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of California, Berkeley, USA
  Master of Engineering (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA
  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 88 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  SVP, Head of Investment and Liquidity Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  SVP, Head of Fixed Income Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  Associate Director, Global Investor Sales, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited