ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
คณะผู้บริหาร

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Finance, Drexel University, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
 • 2559 – 2560  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • 2560 – 2561  รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • 2560 – 2561  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • 2558 – 2559  รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
 • 2554 – 2557  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2550 – 2553  กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
 • Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board (FPSB)
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภัทร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
 • กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการจัดการลงทุน สภากาชาดไทย
 • กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK.
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 6 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 2
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) รุ่นที่ 6 ร่วมกับ Kellogg School of management Schullch School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science (Computer and Information Science), University of Minnesota, Twin Cities, USA (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 19)
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 252 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั้น เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร์ท แคช จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ และฝ่ายสินเชื่อบุคคล บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้า ส่วนพัฒนาระบบงาน 16 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

นายวรุตม์ ขจรเวคิน
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหาร
ผู้จัดการกองทุน Public Market

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
 • หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 •  อนุกรรมการ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายแมน ชุติชูเดช
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Science in Operations Research (Stochastic Modeling), The George Washington University, Washington DC., USA
 • Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Columbia University, New York, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • อาจารย์ผู้สอน The George Washington University, Washington DC., USA
 • นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York, USA
 • นักวิเคราะห์โครงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
 • อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
 • คณะทำงานเพื่อการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 •  คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายรณชัย วินทวามร
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Finance (International Finance), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
 • Master of Business Administration (International Business), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
 • ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership Succession Program  รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ผู้ตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • นักบัญชี บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

นายอาสา อินทรวิชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of California, Berkeley, USA
 • Master of Engineering (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA
 • ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 88 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • SVP, Head of Investment and Liquidity Management  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • SVP, Head of Fixed Income Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • Associate Director, Global Investor Sales, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Update at 26/5/62