เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.
คณะผู้บริหาร
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
เลขาธิการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • --------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : Srikanya@gpf.or.th
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
รองเลขาธิการกลุ่มงานปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Master of Science (Computer and Information Science), University of Minnesota, Twin Cities, USA (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
  ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 32 (วตท. 32)
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 กรมบัญชีกลาง (บงส. 6)
  หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 252 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 19)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร์ท แคช จำกัด
  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ และฝ่ายสินเชื่อบุคคล บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณและการเงิน คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


  --------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : Boonleard@gpf.or.th
นายอาสา อินทรวิชัย
นายอาสา อินทรวิชัย
รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร

ประวัติการศึกษา

 • M.B.A., University of California, Berkeley, USA
  Master of Engineering (Mechanical Engineering), University of Southern California, USA
  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 88 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  รักษาการผู้บริหารฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  SVP, Head of Investment and Liquidity Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  SVP, Head of Fixed Income Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  Associate Director, Global Investor Sales, Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะอนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings Fund, Thailand)
  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  คณะกรรมการลงทุน กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Corporate Bond Stabilization Fund)
  ประธานคณะกรรมการบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด


  --------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : Arsa@gpf.or.th
นายแมน ชุติชูเดช
นายแมน ชุติชูเดช
รองเลขาธิการกลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน

ประวัติการศึกษา

 • Doctoral of Science (Operations Research - Stochastic Modeling), School of Engineering and Applied Science, The George Washington University, Washington, D.C.
  Master of Science (General Operations Research), School of Engineering and Applied Science, Columbia University, New York
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 13
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)
  หลักสูตร Digital Transformation for CEO #2 (DTC #2) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
  หลักสูตร Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  อาจารย์ผู้สอน The George Washington University, Washington, D.C.
  นักวาณิชธนกิจ Bioventure Group, New York
  นักวิเคราะห์โครงการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด
  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  คณะทํางานเพื่อการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  คณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการประกันสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (SAA) ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 ระยะที่ 2


  --------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : Man.j@gpf.or.th
นายรณชัย วินทวามร
นายรณชัย วินทวามร
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Finance (International Finance), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
  Master of Science in Business Administration (International Business), University of Illinois, Urbana – Champaign, USA
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่2 สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตร Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและธุรกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ----------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : ronachai.w@gpf.or.th
นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์
นางสาววรรณา พรเจริญวาสน์
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance), University of Texas at Arlington, USA
  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Investment Training Program, Amundi Asset Management, France
  GSAM Fixed Income Workshop, Goldman Sachs International, England
  Alliance Bernstein Investment Training Program, Alliance Bernstein Investments, Inc., USA
  Portfolio Management, The Pacific Investment Management Company, LLC (PIMCO), USA
  หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุน Public Market กลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนทางเลือก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนการออมแห่งชาติ
  อนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practices Subcommittee) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
  กรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
  กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด


  ---------------------------------------------------------------------------------
  ช่องทางการติดต่อ : wanna@gpf.or.th
นายสุจินดา สุขุม
นายสุจินดา สุขุม
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การฝึกอบรม

 • การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล (Human Capital Management) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Executive Program: e-GEP) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  นักกฎหมายกฤษฎีกา กองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  นิติกร ฝ่ายนิติการ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
  ฝ่ายสินเชื่อต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุญาโตตุลาการ (ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


  ---------------------------------------------------------------------------------
  ช่องทางการติดต่อ : sujinda@gpf.or.th
นางสาวปรีชฎา แพนสิงห์
นางสาวปรีชฎา แพนสิงห์
ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย

ประวัติการศึกษา

 • Master of Arts in Communications (Public Relations), California State University, Fullerton, USA
  ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 14 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารเกียรตินาคิน
  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ----------------------------------------------------------------------------------


  ช่องทางการติดต่อ : prechada@gpf.or.th