logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford, UK
  Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ระดับ 10) สำนักงบประมาณ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, ออสเตรเลีย
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 – 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 – 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการบริหารศาลปกครอง

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการ ก.พ.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Public Management, National University of Singapore, ทุนลีกวนยู (LKY Scholarship)
  ปริญญาโท Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Government Human Resource Management ทุน JICA ประเทศญี่ปุ่น
  หลักสูตร Modern Management and Human Resource Development Strategies, Northern Territory University ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
  หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2555 - 2557 ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
  2551 - 2554 อัครราชทูต (การศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน

นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน


ประวัติการทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  2558 - 2559 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Studies (Finance), Massey University, New Zealand
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร “Executive Development Program" The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams Collage, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economic and Political Sciences University of London, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) University of California at Berkeley, USA
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) และหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแพ่งประเทศไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Future Economy & Inter GOVERNANCE (FEGO) สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาล

ประวัติการทำงาน

 • ประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
  กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers (UIHJ)
  เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
  กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
  กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  กรรมการ มูลนิธิอัศนีย์ พลจันทร
  กระทรวงยุติธรรม
  2557 - 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  2555 - 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  2554 - 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
  2552 - 2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  2551 - 2552 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  2548 - 2551 - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
  กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

นายสุทธิ สุโกศล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Public Policy and Administration) University of Wisconsin - Madison, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
  หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer : CHRO) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2559 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
  2558 - 2559 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  2555 - 2558 แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงแรงงาน
  2552 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

นายภพ เอครพานิช
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

ประวัติการศึกษา

 • LL.M. Case Western Reserve University, USA
  M.C.L. California Western School of Law, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการ
  การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)

ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปริญญาโท สาขาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ก.พ. 2559 - ก.ค. 2559 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  มี.ค. 2557 - ส.ค. 2557 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ต.ค. 2556 - มี.ค. 2557 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  เม.ย. 2552 - มี.ค. 2556 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายไสว สารีบท
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงครู
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  2552 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สระแก้ว เขต 1
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2549 - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
  สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2556 - 2559 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  2553 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  2547 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรสารวัตร
  หลักสูตรผู้กำกับ
  หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ
  หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
  2560 - 2562 รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
  2558 - 2560 ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ
  ตำรวจภูธรภาค 2
  2557 - 2558 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง
  2555 - 2557 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 59
  วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
  โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 77

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ
  2556 - 2559 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กัวลาลัมเปอร์ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/บันดาร์เสรีเบกาวันไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอลกองทัพอากาศ

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายวิษณุ วรัญญู
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาโท Diplome d'Etudes Approfondies (Droit public) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2558 - 2560 ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
  2553 - 2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2546 - 2551 รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
  2544 - 2546 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมบี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสิรมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตร “Public Work Audit” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2560 - 2561 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
  2559 - 2560 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
  2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
  2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  2548 – 2560 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2540 – 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
  2549 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2549 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

นายเสรี นนทสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบัน ศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
  หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556-2561 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
  2560-2562 กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) และประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2555-2562 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
  2559-2561 กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จากัด
  2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
  2556-2558 กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (General Hospital Products) จากัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554)
  2555-2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, USA
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston, USA

ประวัติการทำงาน

 • ธนาคารกสิกรไทย
  พ.ศ. 2559 – มี.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธาน KASIKORN Business-Technology Group
  พ.ศ. 2556 กรรมการผู้จัดการ
  พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  พ.ศ. 2549 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบ
  พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบรรษัท
  พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บรรษัทธุรกิจ
  พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเงิน
  พ.ศ. 2531 เริ่มทำงานกับ ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอกโกร เอกเชนจ์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซล่าร์คอนซัลติ้ง จำกัด
  กรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
  กรรมการบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ภูเก็ต ดีพซีพอร์ท จำกัด
  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ที่ปรึกษาบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
เลขาธิการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan