ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford ประเทศสหราชอาณาจักร
 • Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey ประเทศสหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 • ประธานคณะทำงานปฏิรูประบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการ ก.พ.

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ , อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University
 • ปริญญาโท บริหารการพัฒนา Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรร Local Authorities and the State, Ecole Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A. (2014)

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 – 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2557 - 2559 ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
 • 2559 – 2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2559 – 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและประธาน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน)

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่ง

 • กรรมการ , ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน , อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Economics and Social Science, University of Innsbruck, Austria (ทุนรัฐบาลออสเตรีย)
 • ปริญญาโท Economics (Econometrics), University of Memphis, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ​วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ​​หลักสูตร Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy School of Government, U.S.A.
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อํานวยการสํานักนโยบายภาษีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง​
 • ​​ผู้อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 • กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี ของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams Collage สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน  London School of Economic and Political Sciences University of London สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงานที่กระทรวงยุติธรรม

 • 17 กรกฎาคม 2557 – 30 เมษายน 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 • 1 ตุลาคม 2555 - 16 กรกฎาคม 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • 2554 - 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
 • 2552 - 2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • 2551 - 2552 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 • 2548 - 2551 - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  2548 - 2551 - ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • กุมภาพันธ์ 2547 - 2548 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ มูลนิธิอัศนีย์ พลจันทร
 • กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
 • กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ

 • ประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562)
 • กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers (UIHJ) (ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
 • เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
 • กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และร่างพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติ ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • เคยทำงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2535 - กุมภาพันธ์ 2547

การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 55 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นยปส.)
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) และหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแพ่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Future Economy & Inter GOVERNANCE (FEGO) รุ่นที่ 1 สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

 • บุคคลตัวอย่าง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 2561
 • สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน
 • สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559 สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
 • นักเรียนเก่าดีเด่น สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายสุทธิ สุโกศล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

นายภพ เอครพานิช
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Management Science, University of North Texas สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาโท MBA (Quantitative Business Analysis), University of Evansville สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.S. (Engineering Management), University of Evansville สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี B.Eng. (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการทำงาน

 • 2556  -  ปัจจุบัน อธิบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • 2550  –  2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2548 – 25560 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • สมาชิกสภานิติบัณณัติแห่งชาติ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

นายไสว สารีบท
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29

การฝึกอบรม

 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 77

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2559 รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
 • พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2559 นปก.ประจำ กพ.ทอ.

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นนโยบานและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ วรัญญู
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส ๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 • 2558 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
 • 2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน

 • กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • กุมภาพันธ์ 2548 - 2517 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 2540 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ
 • อนุกรรมการจัดการลงทุน

นายเสรี นนทสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันศศินทร์
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
 • หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovenmental Commission on Human Rights
 • 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • 2556 - 2558 กรรมการบริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญา สิทธิมนุษยชนอาเซียน
 • 2546 - 2555 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จำกัด

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Finance, Drexel University, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
 • 2559 – 2560  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • 2560 – 2561  รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • 2560 – 2561  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • 2558 – 2559  รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
 • 2554 – 2557  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2550 – 2553  กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
Update at 5/8/2562