รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) กระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน

 • ปลัดกระทรวงการคลัง
  อธิบดีกรมสรรพากร
  ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  รองประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน
  ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  อธิบดีกรมศุลกากร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
  Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ระดับ 10) สำนักงบประมาณ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
  กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, ออสเตรีย
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรีย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.2) สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 – 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 – 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2544 ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
  2544 เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการ ก.พ.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการสาธารณะ, National University ประเทศสิงคโปร์ และ
  Kennedy School of Government ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ (LKY Scholarship)
  ปริญญาโท การบริหารจัดการกับความสัมพันธ์บุคคล, Abilene Christian University สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Government Human Resource Management ประเทศญี่ปุ่น
  หลักสูตร Modern Management and Human Resource Development Strategies, Northern Territory University ประเทศออสเตรเลีย
  หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2555 - 2557 ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
  2551 - 2554 อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University
  ปริญญาโท บริหารการพัฒนา Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรร Local Authorities and the State, Ecole Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
  หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A. (2014)

ประวัติการทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2559 - 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  2559 - 2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
  2546 - 2556 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  2543 - 2545 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการอิสระและประธาน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
  ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน)

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  2558 - 2559 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
  2553 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Studies (Finance)
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • “Executive Development Program" The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams Collage สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economic and Political Sciences University of London สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.)
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) และหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแพ่งประเทศไทย
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Future Economy & Inter GOVERNANCE (FEGO) สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

ประวัติการทำงาน

 • ประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
  กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ครบวาระ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562)
  กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers (UIHJ) (ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
  เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
  กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และร่างพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติ ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  กรรมการ คณะกรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  กรรมการ มูลนิธิอัศนีย์ พลจันทร
  กรรมการ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
  กรรมการ มูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ

นายสุทธิ สุโกศล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Public Policy and Administration) University of Wisconsin - Madison, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
  หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer : CHRO) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
  2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
  2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
  2555 - 2558 แรงงานจังหวัดข่อนแก่น
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

นายภพ เอครพานิช
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M.) Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ (M.C.L.) California Western School of Law สหรัฐอเมริกา
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (กระทรวงมหาดไทย)
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ป.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  คณะกรรมการโรงงานไพ่
  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว
  อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
  อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการโฆษณาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สนช.
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

นายไสว สารีบท
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงครู มหาวิทยาลัย
  อีสเทิร์น เอเชีย
  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  2552 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2549 - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
  สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2556 - 2559 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  2553 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรสารวัตร
  หลักสูตรผู้กำกับ
  หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
  หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
  2560 - 2562 รองผู้บัญชาการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
  2558 - 2560 ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2
  2557 - 2558 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจวังจันทร์ จ.ระยอง
  2555 - 2557 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29

การฝึกอบรม

 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
  โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 77

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ
  พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ


นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายวิษณุ วรัญญู
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาโท Dipl?me d'Etudes Approfondies (Droit public) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2558 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2546 - 2551 รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
  2544 - 2546 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสิรมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตร “Public Work Audit” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

 • 2561 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2560 - 2561 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
  2559 - 2560 ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
  2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
  2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน

 • กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  กุมภาพันธ์ 2548 - 2517 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  2540 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ
  อนุกรรมการจัดการลงทุน

นายเสรี นนทสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
  หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovenmental Commission on Human Rights
  2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  2556 - 2558 กรรมการบริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญา สิทธิมนุษยชนอาเซียน
  2546 - 2555 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จำกัด

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, US
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston, USA.

ประวัติการทำงาน

 • ธนาคารกสิกรไทย
  พ.ศ. 2559 – มี.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธาน KASIKORN Business-Technology Group
  พ.ศ. 2556 กรรมการผู้จัดการ
  พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  พ.ศ. 2549 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบ
  พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบรรษัท
  พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บรรษัทธุรกิจ
  พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารเงิน
  พ.ศ. 2531 เริ่มทำงานกับ ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอกโกร เอกเชนจ์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซล่าร์คอนซัลติ้ง จำกัด
  กรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เดอะมอลล์ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
  กรรมการบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ภูเก็ต ดีพซีพอร์ท จำกัด
  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ที่ปรึกษาบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Science in Finance, Drexel University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
  Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
  Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
  2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
  2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
  2550 – 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด