logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563กรกฎาคม1,114,026
22563มิถุนายน1,110,826
32563พฤษภาคม1,108,475
42563เมษายน1,105,327
52563มีนาคม1,101,656
62563กุมภาพันธ์1,092,270
72563มกราคม1,088,228
82562ธันวาคม1,084,772
92562พฤศจิกายน1,081,196
102562ตุลาคม1,080,129
112562กันยายน1,099,268
122562สิงหาคม1,088,454
Update at 10/08/2563