รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12563มกราคม1,088,228
22562ธันวาคม1,084,772
32562พฤศจิกายน1,081,196
42562ตุลาคม1,080,129
52562กันยายน1,099,268
62562สิงหาคม1,088,454
72562กรกฎาคม1,084,292
82562มิถุนายน1,079,929
92562พฤษภาคม1,076,589
102562เมษายน1,086,660
112562มีนาคม1,069,378
122562กุมภาพันธ์1,066,071
Update at 04/04/2563