รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12562กันยายน1,099,268
22562สิงหาคม1,088,454
32562กรกฎาคม1,084,292
42562มิถุนายน1,079,929
52562พฤษภาคม1,076,589
62562เมษายน1,086,660
72562มีนาคม1,069,378
82562กุมภาพันธ์1,066,071
92562มกราคม1,062,539
102561ธันวาคม1,056,825
112561พฤศจิกายน1,048,043
122561ตุลาคม1,042,351
Update at 4/10/62