ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของ กบข. ได้ถูกออกแบบมาด้วยความประณีตนับแต่กองทุนฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2539 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและ ตั้งใจในการบริหารกองทุนเพื่อสมาชิก

สัญลักษณ์ “กบข” สีทอง เหนือตัวหนังสือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์มั่นคง

"รูปแบบตราสัญลักษณ์ กบข. มีที่มาจาก “ทองคำแท่ง” โดยนำเส้นรอบนอกของทองคำแท่งมาออกแบบเป็นตัวอักษร กบข. เนื่องจากทองคำแท่ง สื่อความหมายถึง ความร่ำรวยมั่งคั่งซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่หลักของ กบข. คือ การบริหารเงินของสมาชิกให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

สำหรับการเลือกตัวอักษร กบข. เป็นสัญลักษณ์ของกองทุนนั้น เนื่องจากสื่อความหมายถึงความเป็น กบข. ได้อย่างลึกซึ้งและตรงไปตรงมามากที่ สุด ทุกคนที่เป็นสมาชิกทราบดีว่า กบข. ก็คือชื่อย่อของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นอกจากนี้ตัวอักษร กบข. ยังมีความเรียบง่ายและความร่วมสมัยในตัวเอง เข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย

ตัวอักษรที่บิดเป็นเกลียวเกี่ยวคล้องกันนั้น ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อถึงความหมายของการเงินสะพัด หรือสภาพคล่องของกองทุน และการที่ตัวอักษรบิดเป็นเกลียวเชื่อมต่อกันนั้นได้ทำให้สัญลักษณ์มีหลายมิติ ซึ่งเป็นลักษณะของงานประติมากรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ออกแบบ