ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

มูลค่ากองทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน


มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด


จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด


มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง คือ เงินที่รัฐจ่ายเข้า กบข. เป็นรายปี เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว โดยเงินสำรองนี้หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กบข. ส่งเงินส่วนนี้กลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินที่นำไปใช้ส่งคืน กบข. ในปีงบประมาณถัดไป


หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลงและตัวเลขประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ

มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ
มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก.

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
 • แผนผสมหุ้นทวี
 • แผนหลัก
 • แผนตราสารหนี้
 • แผนตลาดเงิน
 • แผนสมดุลตามอายุ-EQ20
 • แผนสมดุลตามอายุ-EQ65
 • แผนตราสารทุนไทย

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)

15/1/2563


 • 27.5415
 • 25.3631
 • 21.5117
 • 19.7508
 • 24.6068
 • 29.4930
 • 23.9338

403,510,171,096.87

962,067,555,021.95

แสดงผลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก (มูลค่าต่อหน่วย)

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนตามช่วงเวลา

เลือกดูย้อนหลัง

12 เดือน

เลือกดูย้อนหลัง

3 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

5 ปี

เลือกดูย้อนหลัง

เริ่มตั้งกองทุน - 2562

เลือกดูผลมูลค่ากองทุนโดยระบุเดือน

แสดงผล
มูลค่ากองทุนส่วนสำรอง

วันที่ประกาศใช้

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

15/1/2563

558,557,383,925.08