รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


นโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

กบข. ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ กบข. ดังนั้น โดยเนื้อหาของนโยบายได้อธิบายถึงวิธีการที่ กบข. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กบข. เก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ภายใต้วัตถุประสงค์ของ กบข.
 2. กบข. อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
 3. กบข. จัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูล หมายเลขไอพี (IP Address) และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น และ กบข. ได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อการดำเนินงานของ กบข. และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของ กบข. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

 1. กบข. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ กบข.
 2. กบข. อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กบข. เช่น
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

กบข. กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กบข.

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองหรือแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบข. กำหนด (อ้างอิงประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและการส่งเงินเข้ากองทุน พ.ศ. 2556) โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ My GPF Web หรือระบบ My GPF Mobile Application หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ กบข. โทร 1179 เมื่อ กบข. ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว กบข. จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

กบข. อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของ กบข. เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กบข. อาจปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของ กบข.และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน กบข. จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
 2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ กบข. ได้ที่ :
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บารัก กรุงเทพมหานคร 10500
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2636 1000
  หมายเลขโทรสาร : 0 2636 0603-4
  เว็บไซต์ https://www.gpf.or.th
  ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : member@gpf.or.th