ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
แผนการบริหารงาน

จากการดำเนินงานในปี 2561 ที่ต้องการยกระดับการดำเนินงานและให้บริการแก่สมาชิกด้วยหลักการ สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำงานของ กบข. ให้สอดรับกับความคาดหวังของสมาชิก และมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี กบข. จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสมาชิกทั้งในเรื่องช่องทางการให้บริการ การสื่อสารและให้ความรู้ การจัดสวัสดิการในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนแผนงานด้านการลงทุนและด้านบริหารองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Digital Transformation) เป็นต้น และในปี 2562 กบข.ได้สานต่อยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านหลัก ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน
  • ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก
  • ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานองค์กร

          กบข. ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการบริหารเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาวและผลตอบแทนระยะสั้นโดยลดความเสี่ยงที่ของมีผลตอบแทนติดลบในปีใดปีหนึ่ง จึงมีแผนการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Long-term Strategic Asset Allocation) โดยคำนึงถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่รับได้และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ในการจัดทำแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ จะปรับปรุงแนวทางการจัดสรรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Global Tactical Asset Allocation) เพื่อให้การจัดสรรเงินลงทุนในระยะสั้นมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้มากขึ้น

          และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กบข. จึงมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management) โดยการทบทวนนโยบาย ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและสร้างตัวเทียบวัดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

          นอกจากนี้ ในฐานะนักลงทุนสถาบันหลักของประเทศ กบข. ตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ ที่จะต้องลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของสมาชิก พร้อมทั้งยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก กบข. จึงมุ่งสานต่อ การพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Investment) อย่างจริงจัง เพื่อยืนยันความเป็นผู้นำการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อเนื่องจากปี 2561 หลังจากที่ได้เปิดกองทุน ESG-Focused Portfolio กองทุนขนาด 1,000 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กบข. เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้นักลงทุนสถาบันรายอื่นของประเทศไทยยึดถือเป็นแบบอย่าง และมีพัฒนาการการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อไป
ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก กบข. ยังคงเน้นหลักการ สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา กบข. ได้เริ่มให้บริการ My GPF Application แอปพลิเคชันใหม่แก่สมาชิก (มียอด Download กว่าแสนครั้ง) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล

ในปี 2562 จะพัฒนาบริการใหม่ ๆ เช่น การแสดงข้อมูลทางการเงิน การสมัครและยืนยันเข้าอบรม สัมมนาที่ กบข. จัด การยืนยันการคืนเงินแก่สมาชิกที่ขอทยอยรับเงิน การขอใบรับรองยอดเงิน เป็นต้น ทำให้ กบข. สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้ กบข. จะพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล Big Data & Data Analytics สร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงานสมาชิกที่สามารถวิเคราะห์การใช้สวัสดิการของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้งาน เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้สมาชิกคุ้นเคยกับบริการข้างต้น กบข. จะเน้นสื่อสารให้สมาชิกทราบถึงรูปแบบการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสวัสดิการใหม่ ๆ ผ่านช่องทาง GPF Community อันได้แก่ facebook, Line@ และ My GPF Application มียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนของปีเดียวกันถึงร้อยละ 98 โดยมีเป้าหมายหลักที่จะขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Engagement) ให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ และพัฒนาต่อเป็นความผูกพันกับ กบข. ในระยะยาว

นอกจากนี้ เครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard) จะถูกพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เกิดบูรณาการระหว่างโปรแกรมวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคลนี้ เข้ากับ My GPF Application และให้สมาชิกสามารถประมาณการเงินออมที่คาดว่าจะมี และเงินออมที่พึงมี ณ วันที่เกษียณ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเพิ่ม และ/หรือการเปลี่ยนแผนการลงทุน รวมทั้งให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งออมเงินในช่วงที่อายุยังไม่มาก พร้อมด้วยการให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance) ซึ่งเป็นอีกบริการที่มุ่งเสริมสร้างให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษียณ การออม และการลงทุนมากยิ่งขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก กบข. ได้จัดทำแผนงานที่สำคัญอีกแผนหนึ่ง ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และเป็นมาตรวัดมาตรฐาน (Benchmark) ให้แก่ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นคือ การจัดทำดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) สำหรับสมาชิก โดยดัชนีนี้จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความสำเร็จของเป้าหมายในการส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออมเพื่อการเกษียณที่พอเพียง (Sufficient Retirement Saving) ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญ และหลังจากพัฒนาดัชนีสำหรับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กบข. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาดัชนีดังกล่าวให้เป็นดัชนีระดับประเทศต่อไป เพื่อยืนยันบทบาทของ กบข. ในการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณและบรรเทาปัญหาสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ของสังคมไทย
การบริหารงานองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ กบข. มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล Digital Organization ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความสามารถของพนักงานในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ด้วยการพัฒนาระบบ Digital Organization, Digital Memo, Digital Approval System, Digital Signature และ Digital Conference ขึ้น เพื่อให้การทำงานในกระบวนการต่าง ๆ อยู่บน Digital Platform อย่างแท้จริง

นอกจากการเพิ่มความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร มีความเป็นเจ้าขององค์กร ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานแล้ว ประเด็นสำคัญในการบริการองค์กรที่ กบข. ต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning) เนื่องจากในระยะภายใน 3 ปีข้างหน้า ผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากจะเกษียณอายุ จึงต้องทบทวนและสร้างความพร้อมของบุคลากรมารองรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดผู้บริหารระดับสูงในอนาคตได้

อนึ่ง ด้วย กบข. เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีการปฏิบัติงานที่มี ธรรมาภิบาลทั้งในด้านงานสมาชิก งานลงทุน และการบริหารกบข. กบข. จึงได้เข้าร่วม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงถึงคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กบข. พร้อมทั้งยืนยันแนวทางการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล และเป็นแนวร่วมส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อทั้งองค์กรและตลาดทุน

จากแผนงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านข้างต้น กบข. มุ่งหวังให้สมาชิกเกิดการรับรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กบข. ที่มุ่งพัฒนาและดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในยามเกษียณให้กับสมาชิก อันจะนำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีจากสมาชิก (Members’ Engagement) และท้ายที่สุดจะเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป (Pride of Members)