logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. ด้านสมาชิก7-7
2. ด้านการลงทุน3-3
3. ด้านบริหารองค์กร4-4
รวม14-14
A1 ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)


เป้าหมาย :  
ขยานฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก +200%

ผลการดำเนินงาน :

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน มีจำนวนผู้ติดตาม (LINE Follower) = 361,326 บัญชีผู้ใช้ 

สถานะ :   
A2 การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)


เป้าหมาย :  
จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด และเก็บข้อมูลสมาชิกตามแผนงาน

ผลการดำเนินงาน :

จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมของสมาชิก 11 ครั้ง + อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเข้าคลังฐานข้อมูล

สถานะ :   
A3 การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ


เป้าหมาย :  
จำนวนสมาชิกออมเพิ่ม / เลือกแผนการลงทุน เพิ่มขึ้น +100%

ผลการดำเนินงาน :

มีสมาชิกออมเพิ่ม 49,132  ราย คิดเป็น 94% ของเป้าหมาย ในขณะที่มีสมาชิกเลือกแผนการลงทุน 28,374 ราย คิดเป็น 63% ของเป้าหมาย

สถานะ :   
A4 การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

เริ่มให้บริการตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ ในส่วนขยายบริการตอบข้อมูลส่วนบุคคล (Personalized Chatbot) อาทิ ตรวจสอบยอดเงิน ตรวจสอบแผนการลงทุน ประมาณการเงินเกษียณ

สถานะ :   
A6 โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points


เป้าหมาย :  
สามารถดำเนินการแก้ไข Pain Points ที่ได้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน :

จัดสำรวจประสบการณ์การใช้บริการของสมาชิก (Member Experience) พร้อมจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงบริการแล้วเสร็จ

สถานะ :   
A7 ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย


เป้าหมาย :  
เริ่มใช้งานระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

ผลการดำเนินงาน :

ปรับปรุงระบบ MCS-Web และระบบ MASS ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการประสานงานด้านทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบ ขณะนี้มีหน่วยเบิกจ่ายเข้ามาใช้งานแล้ว 6,774 หน่วย จาก 7,222 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 94

สถานะ :   
A8 การลดความผันผวนของผลตอบแทน (Stability of Return)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อรับมือช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :   
A9 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)

เป้าหมาย :  
เปิดบริการแผนลงทุนใหม่

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดบริการแผนลงทุนใหม่

สถานะ :   
A10 แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

นำเกณฑ์ GPF ESG Score มาใช้ในการตัดสินใจในตราสารทุนไทย และตราสารหนี้ไทย 100% ตามแผนงาน

สถานะ :   
A11 การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรองรับ Data Driven Organization ตามมาตรฐานร่วมกับ GBDi + ทบทวนนโยบาย ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :   
A12 การสร้างแบบจำลอง (Quantitative Model) สำหรับการตัดสินใจลงทุน

เป้าหมาย :  

นำเสนอแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านลงทุนอย่างน้อย แบบจำลอง


ผลการดำเนินงาน :

พัฒนา/ปรับปรุงแบบจำลอง อาทิ แบบจำลองการบริหารความเสี่ยง (Market Risk Model) ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :   
A13 การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก

เป้าหมาย :  
นำเสนอแบบจำลองเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกอย่างน้อย 4 แบบจำลอง

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำแบบจำลองทำนายพฤติกรรมของสมาชิกในการใช้บริการ อาทิ 

1) สมาชิกที่มีแนวโน้มในการออมเพิ่ม

2) สมาชิกที่มีแนวโน้มในการเลือกแผนลงทุน

3) การสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับสมาชิก

4) ความพึงพอใจจากสวัสดิการ

สถานะ :   
A14 การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)

เป้าหมาย :  
พัฒนาดัชนีฯ พร้อมแผนแพร่เพื่อนำไปส่งเสริมการจัดทำนโยบายในระดับมหภาค

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างประสานงานสำรวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

สถานะ :