รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆแผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. ด้านสมาชิก-
-7
2. ด้านการลงทุน-
-3
3. ด้านบริหารองค์กร-
-4
รวม-
-14
A1 ขยายฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Member Engagement Boost Up)


เป้าหมาย :  
ขยานฐานการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก +200%

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A2 การสื่อสารการตลาดอิงข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Behavioral-Based Marcom)


เป้าหมาย :  
จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด และเก็บข้อมูลสมาชิกตามแผนงาน

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A3 การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ


เป้าหมาย :  
จำนวนสมาชิกออมเพิ่ม / เลือกแผนการลงทุน เพิ่มขึ้น +100%

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A4 การส่งเสริมการออมเป็นรายบุคคล (Personalization of Services)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A6 โครงการสำรวจประสบการณ์จากการใช้บริการ (Member Experience) เพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหา Pain Points


เป้าหมาย :  
สามารถดำเนินการแก้ไข Pain Points ที่ได้กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A7 ยกระดับความสัมพันธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานกับหน่วยเบิกจ่าย


เป้าหมาย :  
เริ่มใช้งานระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานใหม่อย่างเต็มรูปบบ

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A8 การลดความผันผวนของผลตอบแทน (Stability of Return)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A9 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน (Investment Choice)

เป้าหมาย :  
เปิดบริการแผนลงทุนใหม่

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A10 แผนพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A11 การจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Data Driven Organization

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A12 การสร้างแบบจำลอง (Quantitative Model) สำหรับการตัดสินใจลงทุน

เป้าหมาย :  
นำเสนอแบบจำลองอย่างน้อย 5 แบบจำลอง

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A13 การสร้างแบบจำลอง (Predictive Model) เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิก

เป้าหมาย :  
นำเสนอแบบจำลองอย่างน้อย 4 แบบจำลอง

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :   
A14 การสร้างดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณระดับประเทศ (National Retirement Readiness Index)

เป้าหมาย :  
พัฒนาดัชนีฯ พร้อมแผนแพร่เพื่อนำไปส่งเสริมการจัดทำนโยบายในระดับมหภาค

ผลการดำเนินงาน :

รายงานเป็นรายไตรมาส

สถานะ :