รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
A1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

ทำการวิจัยสำรวจความสามารถและการยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิกเพื่อประกอบการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) แล้วเสร็จ ทั้งนี้จะนำผลสำรวจที่ได้มาประเมินและตัดสินใจกำหนดสัดส่วนการลงทุนของ กบข. ต่อไป

สถานะ :  

A2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

ปรับกระบวนการทำงานและขั้นตอนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในส่วนของสินทรัพย์ต่างประเทศกลุ่ม Unhedged Benchmark และกลุ่ม Fully-hedged Benchmark แล้วเสร็จ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนรองรับการดำเนินงานในปัจจุบันแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของกองทุนในภาพรวมด้วย

สถานะ :  

A3 : การพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Investment)
เป้าหมาย :  
  • นำปัจจัย ESG มาประกอบการวิเคราะห์ลงทุน
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน ESG
ผลการดำเนินงาน :

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันการเงิน รวมถึงองค์กรในระดับสากล จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน ESG ในตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ ในการลงนามการใช้ Negative List Guideline สำหรับการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ ESG โดยมีกำหนดลงนามกลางเดือนสิงหาคม 2562

สถานะ :  

A4 : การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform
เป้าหมาย :  
พัฒนา My GPF Mobile Application แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

เพิ่มบริการเมนู “กิจกรรมอบรม/สัมมนา” ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบกำหนดการอบรม จองและลงทะเบียนการอบรม รวมถึงการขอเอกสารและประเมินผลการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับรู้ถึงบริการที่ กบข. นำเสนอผ่าน My GPF Mobile Application ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สถานะ :  

A5 : การให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)
เป้าหมาย :  
พัฒนาระบบ Pension Dashboard แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard) โดยสมาชิกสามารถประเมินความเพียงพอของเงินออม ณ วันเกษียณ ได้ครบทั้ง 3 ช่องทางตามแผน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android และ Website

สถานะ :  

A6 : การใช้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์และให้บริการสมาชิก
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

นำข้อมูลสมาชิกมาวิเคราะห์จัดกลุ่มสมาชิก (Segmentation) ตามความเพียงพอของเงินออมด้วย Pension Dashboard เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของสมาชิกตามระดับความเพียงพอของเงินเพื่อการเกษียณแล้วเสร็จ

สถานะ :  

A7 : การตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
เป้าหมาย :  
เปิดให้บริการ Chat Bot

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยรองรับการสอบถามข้อมูลที่มักถามบ่อย 4 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์สมาชิก (2) บริการของ กบข. (3) สวัสดิการสมาชิก และ (4) ข้อมูลทางการเงิน และจัดจ้างผู้ให้บริการโปรแกรมตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot) เรียบร้อย

สถานะ :  

A8 : การเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีต่อ กบข. ผ่าน GPF Community
เป้าหมาย :  
  • จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ที่เพิ่มขึ้น +100%
  • ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. (Member Satisfaction Score) ≥75%
ผลการดำเนินงาน :

จัดทำสื่อเผยแพร่ผ่าน Social Media ในรูปแบบ Infographic 2D และ Motion Graphic จัดทำชุดข้อมูลความรู้เรื่องแผนการลงทุน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์/การตลาดออนไลน์ ตามแผนงานโดยมีจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่าร้อยละ 91

สถานะ :  

A9 : การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance Service)
เป้าหมาย :  
สามารถให้บริการข้อมูลทางการเงินทั้ง In-bound และ Out-bound

ผลการดำเนินงาน :

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance Service) แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล โดยสมาชิกสามารถขอใช้บริการผ่านทาง Contact Center, E-mail และ Live Chat

สถานะ :  

A10 : การสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index)
เป้าหมาย :  
ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำโมเดลตั้งต้นจากการวิเคราะห์ และกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะทำการศึกษาในเชิงลึกเพื่อจัดทำรายงานและดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณต่อไป

สถานะ :  

A11 : การจัดหาสวัสดิการ (Happy Retirement)
เป้าหมาย :  
12 สวัสดิการและให้บริการ Happy Retiree 1 สวัสดิการ

ผลการดำเนินงาน :

เพื่อตอบโจทย์ แนวความคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ สร้างความสุข”

  • ได้จัดหาและปรับปรุงสวัสดิการในรูปแบบการให้สวัสดิการสิทธิพิเศษ อาทิ ประกันชีวิตและสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต, สิทธิพิเศษไทวัสดุ, โครงการ ธอส. - กบข. ครั้งที่ 14 เป็นต้น
  • เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านทาง Social Media
  • จัดอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และวิธีการเก็บออมเงินให้กับสมาชิก ในงาน “GPF FUN(d) FAIR 2019” กบข. สัญจร
สถานะ :  

A12 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เป้าหมาย :  
ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี (Good)

ผลการดำเนินงาน :

เตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เสร็จสิ้น และรับการตรวจเรียบร้อยในไตรมาส 2 แล้ว โดยคาดว่าจะทราบผลในเดือนกันยายน 2562 นี้

สถานะ :  

A13 : การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)
เป้าหมาย :  
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งระดับกลุ่มงาน (N-1) และ ระดับฝ่ายงาน (N-2) ที่จะเกษียณอายุภายใน 4 ปีข้างหน้า พร้อมจัดทำแผนการจัดการผู้สืบทอดตำแหน่ง แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรายบุคคล และแผนสรรหาผู้บริหาร แล้วเสร็จ

สถานะ :  

A14 : การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

ปรับปรุงนโยบาย และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบ Smart Back Office โดยในไตรมาสที่ 2 นี้ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบ Digital Conference และระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) แล้วเสร็จ

สถานะ :