logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนรวม
1. งานลงทุน
3-3
2. งานสมาชิก3-3
3. งานองค์กร3-3
รวม9-9
INV1 ทบทวนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) และระยะกลาง (MTAA)


เป้าหมาย :  
นำเสนอ SAA ที่ได้ทบทวนใหม่แก่คณะกรรมการ

ผลการดำเนินงาน :

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ข้อมูลจัดทำ TOR และตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาในการทบทวนแผน SAA และ MTAAตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานลงทุนและลดความเสี่ยงจากระบบ Bonanza


เป้าหมาย :  
มีขอบเขตการพัฒนาระบบงานลงทุน และ Shortlist ผู้ให้บริการ

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและคัดเลือกผู้ให้บริการรระบบงานลงทุน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
INV3 เพิ่มแผนทางเลือกการลงทุน


เป้าหมาย :  
เปิดบริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่

ผลการดำเนินงาน :

ศึกษานโยบายและการบริหารแผนการลงทุนใหม่ (แผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้น 65) พร้อมทำการวิจัยสมาชิกเรื่องการตั้งชื่อแผนลงทุน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M1 Digital Twins หรือ คู่แฝดดิจิทัล

เป้าหมาย :  
สามารถทดสอบโปรแกรมต้นแบบกับกลุ่มตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน :

กำหนดตัวแปรในการคำนวณและจัดทำ Algorithm ของโปรแกรมเสร็จสมบรูณ์ +อยู่ระหว่างการทำ Concept Test การเข้าใช้งานแบบจำลอง Digital Twins ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M2 แก้กฎหมาย กบข. เพื่อเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิก


เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·       ส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลางยืนยันร่างกฎหมาย ขณะนี้กรมบัญชีกลางส่งเรื่องไปยัง
     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

·       รวบรวม Business Requirement เพื่อแก้ไขระบบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
  แก้ไขกฎหมาย

ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
M3 GPF Research House สร้างความสัมพันธ์และความภักดีด้วยข้อมูล (Data Integrated CRM & Loyalty)


เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·     พัฒนาระบบ Research Platform แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาระบบ Loyalty Program

·     ออกแบบการวิจัยสมาชิก + ทำการวิจัย 4 เรื่อง พร้อมจัดเก็บข้อมูลจากงานวิจัยในระบบฐานข้อมูล

ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :   
ORG1 รีเอนจิเนียร์กระบวนการทำงาน (Business Process Re-engineering)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน


ผลการดำเนินงาน :

ศึกษาและรวบรวม Business Requirement พร้อมออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและเวลาในการทำงาน ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. งานสัมมนา 2. งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก 3. งานกิจกรรม 4. งานฝึกอบรมสมาชิก อาทิ ออกแบบกระบวนการรับแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก / สร้างกลุ่ม Line OA ให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรม และเป็นช่องทางสื่อสารหลักของงาน ฯ / สร้าง MIS Report บน Power BI เพื่อ update ข้อมูลแบบ Real time และเป็นชุดเดียวกัน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
ORG2 ความก้าวหน้าและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Path & Succession)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·     Career Path : เก็บข้อมูลเพื่อทำ Job Analysis + จัดกลุ่ม Job Family

·     Succession Plan & Talent Management : จัดทำ Success Profile

·     Organization Culture : จัดทำเนื้อหา Logical Fallacies และ Trust Behavior

ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :   
ORG3 บทบาทและภาพลักษณ์ กบข. ในเวทีโลก (Global Platform)

เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

·     จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ Human Rights Due Diligence and Human Rights Risk เมื่อวันที่ 2 และ 4 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริม ESG และ Human Rights Integration ในประเทศไทย ร่วมกับ UNEP FI และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

·     ประสานงานกับ OECD ในการทำวิจัยทักษะทางการเงิน

·     ประสานงานกับ Bloomberg ในการวิจัยเรื่อง Hedging Longevity Risk

ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
สถานะ :