ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
A1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างการประเมินและตัดสินใจกำหนดสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) ของ กบข.

สถานะ :  

A2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ พร้อมเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ

สถานะ :  

A3 : การพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Investment)
เป้าหมาย :  
  • นำปัจจัย ESG มาประกอบการวิเคราะห์ลงทุน
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน ESG
ผลการดำเนินงาน :

ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันจำนวน 32 รายในการลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศไทย

สถานะ :  

A4 : การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform
เป้าหมาย :  
พัฒนา My GPF Mobile Application แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

พัฒนาการบริการผ่านทาง My GPF Mobile Application ให้สามารถบริการสมาชิกได้สะดวกและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ End-to-End Service on Mobile Platform แล้วเสร็จ โดยขณะนี้ สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการและการสื่อสารให้กับสมาชิกบน Mobile Platform ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก กบข. จนถึงการรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ พร้อม “เพิ่มสิทธิครอบครัว” ให้ครอบครัวของสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการบน My GPF Mobile Application ได้อีกด้วย

สถานะ :  

A5 : การให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)
เป้าหมาย :  
พัฒนาระบบ Pension Dashboard แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

ให้บริการ Personalized Pension Dashboard เพื่อให้สมาชิกสามารถประเมินความเพียงพอของเงินออม ณ วันเกษียณ พร้อมวางแผนเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองครบทุกระบบปฏิบัติการทั้ง Website iOS และ Android

สถานะ :  

A6 : การใช้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์และให้บริการสมาชิก
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :
  • อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์ (Big Data & Data Analytics) เพื่อจัดเก็บข้อมูล ของสมาชิกไว้เป็น Big Data ขององค์กร
  • ใช้ Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิก เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถานะ :  

A7 : การตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
เป้าหมาย :  
เปิดให้บริการ Chat Bot

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ในระหว่างพัฒนาโปรแกรมตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)

สถานะ :  

A8 : การเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีต่อ กบข. ผ่าน GPF Community
เป้าหมาย :  
  • จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ที่เพิ่มขึ้น +100%
  • ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. (Member Satisfaction Score) ≥75%
ผลการดำเนินงาน :

จัดทำสื่อเผยแพร่ผ่าน Social Media ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์/การตลาดออนไลน์ ตามแผนงานโดยมีจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่าร้อยละ 136

สถานะ :  

A9 : การให้บริการข้อมูลทางการเงิน (Financial Assistance Service)
เป้าหมาย :  
สามารถให้บริการข้อมูลทางการเงินทั้ง In-bound และ Out-bound

ผลการดำเนินงาน :

เพิ่มการให้ความรู้ทางการเงินผ่านช่องทาง Online ได้แก่ บทความใน website โพสต์ทูเดย์ และวีดีโอบน YouTube

สถานะ :  

A10 : การสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index)
เป้าหมาย :  
ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

มีความล่าช้าในการดำเนินงานรายไตรมาส โดยใช้เวลาดำเนินงานในการจัดทำรายงานดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากต้องพิจารณากำหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีความครบถ้วนครอบคลุมตามหลักวิชาการ รวมถึง การเก็บรวมรวมข้อมูลต้องประสานงานกับสมาชิก และคำนึงถึงการกระจายตัวของพื้นที่ที่เก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบถ้วนแล้ว คาดว่าจะนำเสนอรายงานดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณต่อคณะกรรมการได้ตามแผนที่กำหนด

สถานะ :  

A11 : การจัดหาสวัสดิการ (Happy Retirement)
เป้าหมาย :  
12 สวัสดิการและให้บริการ Happy Retiree 1 สวัสดิการ

ผลการดำเนินงาน :

เพื่อตอบโจทย์ แนวความคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ สร้างความสุข”

  • ได้จัดหาและปรับปรุงสวัสดิการในรูปแบบการให้สวัสดิการสิทธิพิเศษ อาทิ สิทธิพิเศษนครชัยแอร์เพื่อสมาชิก กบข., สิทธิพิเศษรับฟรีโค้ดส่วนลด LAZADA, โครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อสมาชิกร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) เป็นต้น
  • ร่วมกับธนาคารออมสินจัดสวัสดิการในกลุ่ม Happy Retiree คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ
  • เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์ผ่านทาง Social Media เพิ่มอีก 2 หลักสูตร
  • จัดอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และวิธีการเก็บออมเงินให้กับสมาชิก ในงาน “GPF FUN(d) FAIR 2019” กบข. สัญจร
สถานะ :  

A12 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เป้าหมาย :  
ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี (Good)

ผลการดำเนินงาน :

เตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เสร็จสิ้น และรับการตรวจเรียบร้อยในไตรมาส 2 แล้ว โดยคาดว่าจะทราบผลในเดือนตุลาคม 2562 นี้

สถานะ :  

A13 : การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)
เป้าหมาย :  
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทั้งระดับกลุ่มงาน (N-1) และ ระดับฝ่ายงาน (N-2) โดยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาฯคิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนงาน

สถานะ :  

A14 : การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

พัฒนาระบบ Smart Back Office แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมการใช้งานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ได้จัดอบรมในเรื่อง Data Privacy เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้หลักการ กระบวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนผลกระทบต่อข้อมูล กระบวนการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากขึ้น

สถานะ :