ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
  1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
  2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
  3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
ค่านิยมร่วม

พนักงานของ กบข. เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อให้ กบข. บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ พนักงานของ กบข. ทุกคนจึงยึดมั่นในค่านิยมร่วมกัน ได้แก่การเป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งผลสำเร็จ มีจิตบริการ มีคุณธรรมและจริยธรรม และทำงานเป็นทีม เพื่อให้ มั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมาชิกเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

P
Professional
ความเป็นมืออาชีพ
การมีความรู้และ ความชำนาญในวิชาชีพ ผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตั้งใจปรับปรุง และพัฒนาผลงานให้อยู่ ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา
A
Achievement
มุ่งผลสำเร็จ

มุ่งมั่นทำงาน ในความรับผิดชอบ ให้สำเร็จได้ ตามเป้าหมาย และแผนงาน ที่กำหนด

S
Service Minded
จิตบริการ

ให้บริการอย่างเข้าใจ ความต้องการที่แท้จริง ของลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมุ่งสร้างและรักษา ความสัมพันธ์ที่ดี ในระยะยาว

I
Integrity
คุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติงานตามหลัก กฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของ สมาชิกเป็นหลัก

T
Team Sprit
ทำงานเป็นทีม

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในองค์กรมีการทำงาน และตัดสินใจภายใต้ วัตถุประสงค์และ เป้าเหมายเดียวกัน ร่วมกัน