หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพติดต่อเรา

คณะกรรมการ กบข. จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ เรื่องการทำผิด กฏหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะ กรรมการ โดยมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ กบข. ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ร้องหรือผู้แจ้งเบาะแสและเรื่อง ที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต


  1. เว็ปไซต์ กบข. : อ่านข้อความด้านล่างแล้วคลิก "รับทราบ" แล้วกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งผ่านเว็บไซต์ กบข.
  2. อีเมล : ถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ผ่านผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในได้ที่ email : whistleblower@gpf.or.th
  3. จดหมาย/หนังสือ : ถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ที่อยู่ในการจัดส่ง:
    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กบข. จะรักษาความลับ เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตเท่านั้น และผู้ร้องมีสิทธิตรวจสอบ ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด