หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพลงทุน

การลงทุนในแต่ละแผนการลงทุนของสมาชิก

สัดส่วนลงทุนรายสินทรัพย์ในแต่ละแผนการลงทุน
การถือครองหลักทรัพย์ในแต่ละแผนการลงทุน
การถือครองหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละแผนการลงทุน