นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเงินออมของสมาชิก คณะกรรมการและพนักงาน กบข. จึงยึดมั่นบริหารกองทุน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทุกฝ่ายงานของ กบข. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในฐานะนักลงทุนสถาบัน กบข. ได้ทำหน้าที่ทั้งการเป็นนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่มีความรับผิดชอบโดยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุนทุกบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียม รวมทั้งช่วยผลักดันให้บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปในการดำเนินกิจการด้วยเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน