นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

รายงานความยั่งยืน


รายงานความยั่งยืน จะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่แสดงว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและความมุ่งมั่นของ กบข.ที่จะสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สมาชิกและในขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศและสังคมโดยรวม

รายงานนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative (GRI) Version 4.0 (G4) เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะทำให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ กบข. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2557 (ยกเว้นบางกรณีที่จะระบุช่วงเวลาอื่นเป็นการเฉพาะ) และได้แสดงตารางข้อมูลตามดัชนี GRI G4 ไว้ในภาคผนวกของรายงานรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง