นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข. จัดอบรม หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ” บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ” บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และระดมสมองผู้บริหาร กบข. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารกองทุนที่จะส่งผลต่อคุณธรรมและความโปร่งใสนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ” บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และระดมสมองผู้บริหาร กบข. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารกองทุนที่จะส่งผลต่อคุณธรรมและความโปร่งใส