นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กบข. เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในฐานะหน่วยงำนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ กำหนดเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ป.ป.ช. ได้จัดประชุมชี้แจงกำหนดการ โดยใน Season 2 นี้ ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถประเมินผ่านระบบได้โดยตรงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 และทบทวนตัวชี้วัดในการประเมินจากเดิม 5 ตัวเป็น 10 ตัว เป็นการประเมินจาก 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ครอบคลุมหัวข้อ 1.การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery -Fraud) 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินองค์กร 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเมินโดยพนักงานที่มีอายุงานไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

กลุ่มที่ 2 ครอบคลุมหัวข้อ 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน ประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

กลุ่มที่ 3 ครอบคลุมหัวข้อ 9.การเปิดเผยข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต ประเมินจากการสื่อสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ กบข. โดย ป.ป.ช.

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและเตรียมการตามแนวทางการประเมินและสื่อสารให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน