นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานการประเมิน ITA

กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินในปี 2566 เท่ากับ 95.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงานทั่วประเทศ

โดยมีผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นแบบวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนเฉลี่ย 84.84 คะแนน ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของระบบการทำงาน การสื่อสาร และการให้บริการผ่านระบบ e-service

กบข.มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดย กบข.ได้มีการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง