นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

มาตรการการป้องกันการรับสินบน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของสมาชิกและสังคมต่อการบริหารกองทุน กบข. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมอบหมายให้ฝ่ายธรรมาภิบาลรับผิดชอบการจัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

  1. กำหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
  2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงานตามคำเชิญของบุคคลภายนอก
  3. กำหนดนโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)
  4. ประสานกับหน่วยงานของกองทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมและสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารภายในของกองทุน (Internal Portal) เว็บไซต์ของกองทุน หรือช่องทางสื่อสารอื่นของกองทุน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
  5. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงมาตรการดังกล่าวด้วย

ประกาศของคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะไม่ยอมรับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ซึ่งเลขาธิการ กบข. ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานและลูกจ้างของกองทุนไว้ใน ประกาศ กบข. เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และกำหนดแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้

1. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ห้ามพนักงานและลูกจ้างของกองทุนเรียกร้องหรือรับเงินหรือสิ่งของใดที่มีมูลค่าจากบุคคลใด ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการต่าง ๆ แก่กองทุน และไม่สามารถรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือมิตรสหายที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้พนักงานรับของขวัญหรือประโยชน์นั้นได้แต่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม หากเห็นว่าไม่เหมาะสมให้พนักงานคืนของขวัญหรือประโยชน์นั้นกลับแก่ผู้ให้โดยมิชักช้า

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กบข. ได้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ครอบคลุมถึงบริษัทลูกของ กบข. ทั้ง 2 แห่ง โดยประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กบข. และแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าด้วย และให้นโยบายแก่พนักงานในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ส่งมอบของขวัญหรือประโยชน์นั้น

NoGift-Policy

แก่ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการบริจาคแก่สาธารณกุศลต่อไป ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดี และได้นำของขวัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไปบริจาคให้แก่สาธารณะกุศลแล้ว


2. การไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงานตามคำเชิญของบุคคลภายนอก

พนักงานสามารถเดินไปร่วมได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของกองทุนและจัดเดินทางเป็นหมู่คณะของผู้เกี่ยวข้องด้วยพาหนะเดินทางตามปกติ ซึ่งคณะกรรมการ กบข. ได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติการเดินทางและการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้ว


3. การเลี้ยงรับรอง

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงหรือบ่อยครั้งเกินไป หากมีกรณีที่จำเป็นต้องไปร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวควรมีพนักงานคนอื่นไปร่วมงานด้วย


4. การจัดหาพัสดุและการจัดหาอื่น

พนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาอื่นใดของกองทุนต้องถือปฏิบัติตามหลักการโดยปฏิบัติงานด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม วางตัวเป็นกลาง และโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ และไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาอื่นใดของกองทุนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ


5. การตรวจสอบความเกี่ยวโยงกันของผู้เสนอราคา

กำหนดให้ตรวจสอบความเกี่ยวโยงกันของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้เสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างกับพนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับรายการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย และให้ตรวจสอบการมีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้างรายการเดียวกัน


6. การสื่อสารช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

ที่ผ่านมา กบข. ได้มีหนังสือแจ้งให้คู่ค้าของ กบข. ทราบถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเรื่องตรงถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. และต่อมาเมื่อต้นปี 2562 กบข. ได้ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร โดยระบุให้ทราบถึงช่องทางแจ้งเรื่องดังกล่าวไว้ในขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง (Terms of Reference) เพื่อให้ผู้ที่จะยื่นเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตฯของ กบข. และทราบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตตั้งแต่ก่อนการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง