นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน ITA ประจำปี 2566 และอบรมความรู้และแนวปฎิบัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เลขาธิการ กบข. (ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์) เป็นประธานเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน ITA ประจำปี 2566” และ “ความรู้และแนวปฎิบัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest )” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน กบข. โดยทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. และผู้อำนวยการโครงการ ITA และ นางภัทรพรรณ สุดแสวง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย บรรยายเรื่องการประเมิน ITA และนายจตุพร จิรพงศ์ไพโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้และแนวปฎิบัติเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและ การปฎิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและยกระดับจริยธรรมในองค์กร ณ ห้องประชุมโสฬส ชั้น 4 สำนักงาน กบข. เวลา 14.00-17.00 น.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5