นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

การอบรมเรื่องจริยธรรมในการ Orientation พนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานใหม่ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานและจริยธรรมในการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

รูปที่ 6
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5