นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

การดำเนินงานนับแต่เริ่มจัดตั้ง กบข. ในปี พ.ศ. 2540 กบข. มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในทุกด้าน ได้แก่ จำนวนสมาชิก จำนวนเงิน กองทุน และจำนวนพนักงาน และเมื่อดำเนินการมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการและสำนักงานซึ่งมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานมีความเห็นร่วมกันว่า กบข. สมควรกำหนดขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยที่คณะกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามบทบัญญัติที่กำหนดในพระราชบัญญัติ กบข. และข้อพึงปฏิบัติสากลในการดูแลเงินของสมาชิก ในขณะเดียวกันสำนักงานควรมีความคล่องตัวในการบริหารงานภายใต้กฎหมายนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้นสำนักงานจึงได้จัดทำ "นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน" ไว้สำหรับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งกฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของ กบข. เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสากลที่ดีในการบริหารกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ และ กบข. กำหนดหลักการว่าจะทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนรวมถึงกฎเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบนโยบายการดำเนินงานด้านลงทุนที่ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้