นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 อ้างอิงตามหลักการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและระดับสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกสำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนภายในสำนักงานรวมถึงการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อยกระดับการดำเนินการภายในสำนักงานต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องต่อนโยบายของประเทศ มาตรฐานในระดับสากล สาระสำคัญของนโยบายประกอบด้วย แนวปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของกองทุนโดยถือปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนตามที่กำหนด

เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้