นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564 อ้างอิงตามหลักการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและระดับสากล สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกสำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนภายในสำนักงานรวมถึงการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพื่อยกระดับการดำเนินการภายในสำนักงานต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องต่อนโยบายของประเทศ มาตรฐานในระดับสากล สาระสำคัญของนโยบายประกอบด้วย แนวปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของกองทุนโดยถือปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนตามที่กำหนด